Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Verklarende woordenlijstverzameling woorden uit de geschriften van Otis Q. SellersEen voorbeeld van gezonde woorden voor de actieve gelovige


M. B. Hammond, bijbelstudent


INLEIDING
Het Woord van God verschaft de geïnteresseerde gelovige veel manieren om zinvolle studie te doen. Een van die manieren is door op verantwoorde wijze de juiste definities van vele woorden, uitdrukkingen en zinsneden in heel Gods Woord te leren kennen en te gebruiken.
De ware gelovige in de Here Jezus Christus heeft een voorbeeld van gezonde woorden nodig om de Schrift te verstaan. Zoals in II Timotheüs 1:13 staat: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is.' Deze verklarende woordenlijst is samengesteld om een index te verschaffen van de woorden in de Schrift waar vertalers problemen mee hebben gehad, of woorden waarvan de betekenis door het voortdurende gebruik is veranderd. De lijstvorm wordt ook gebruikt om de lezer een snelle alfabetische ingang te geven tot de woorden en verwijzingen in de artikelen van Seed & Bread voor meer diepgaande uitleg.
De aanduiding SB, gevolgd door een nummer, wijst op een nummer van een van de Seed & Bread studies die geschreven zijn door Otis Q. Sellers (OQS), voormalig Bijbelleraar en student. (Opmerking van de redacteur: u vindt deze nummers aan het einde van elk Seed & Bread artikel; u zult snel ontdekken dat zij in oplopende volgorde staan, waardoor het zoeken naar het juiste nummer wordt vereenvoudigd.)
Het is belangrijk te beseffen dat het Nederlands een levende taal is en dat de betekenis van woorden aan verandering onderhevig is. De woorden in het oude Hebreeuws en Grieks hebben echter hun vaste betekenis gekregen in het verleden. Het is onze opdracht ze te begrijpen. Aangezien veel in de Bijbel, met name in profetieën en gelijkenissen in beeldende taal is geschreven, moet zowel de letterlijke als de figuurlijke betekenis in aanmerking worden genomen, met nadruk op de context waar de woorden in voorkomen. Zie SB099 Positieve Bijbelse theologie.
Wat achtergrondinformatie: Sellers heeft Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser aangenomen in 1920 toen hij 19 jaar was. Hij ging naar het Moody Bible Institute en werd in de jaren twintig voorganger van verschillende Baptistenkerken. Aangezien hij de Bijbel gedreven bestudeerde, werd hij het op Schriftuurlijke gronden oneens met de praktijken van doop en Avondmaal. Hij raakte ervan overtuigd dat voor een voortgezette bestudering van de Schriften het ontwikkelen van een sterke basis in voortgaande openbaring noodzakelijk was. Tijdens de rest van zijn leven waren zijn inspanningen erop gericht om de waarheid van God duidelijk te maken.
Sellers was uiterst nauwgezet in zijn werkwijze en hij schreef een tijdschrift getiteld The Word of Truth, waarvan 16 jaargangen en twee aanvullende nummers zijn verschenen. Toen hij 67 was, besloot hij zijn meest recente waarheid over Bijbelse onderwerpen vast te leggen in artikelen van vier pagina's in Seed & Bread. Voor zijn dood heeft hij 196 van deze artikelen geschreven, waarvan hij de eerste honderd heeft uitgegeven in één band en na zijn dood zijn de resterende 96 in een tweede band uitgegeven.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Aarde/wereld - Zie Wereld.

Alverzoening - Dat is een godsdienst die claimt dat alle mensen, satan incluis, zullen worden gered door het werk van Jezus Christus.
SB189 Universalisme geloochend
SB195 Universalisme uitgelegd

Antichrist - Het Griekse voorvoegsel anti heeft de echte betekenis van 'in plaats van.' Zelfs in deze tijd zijn er antichristen, wanneer op de plaats gaan staan en de plaats innemen van Christus. Iedereen die zichzelf als middelaar tussen God en de mensen opstelt, ontneemt onze Messias de eer en het verschuldigde respect. Dat geldt ook voor activiteiten, religieuze manifestaties en andere dingen die mensen als vervanging hebben voor de echte bestudering van en het geloof in Jezus Christus.
SB161 De antichrist

Apostel - Dit woord (Grieks: apostolos) kent een werkwoordsvorm die 'zenden' betekent. Het woord heeft betrekking op iemand die is aangesteld met autoriteit, zoals een ambassadeur uit het buitenland. De discipelen werden bijvoorbeeld apostelen toen zij werden aangesteld (met autoriteit uitgezonden) om Zijn wil te doen.
SB005 Wat betekent apostello
SB010 Van Kana naar Golgotha
SB013 Goddelijke aanstellingen
SB116 Ik zal van Mij bouwen
SB131 Waarheden uit Mattheüs 10:1-10
SB148 Hoe dan zullen zij horen?
SB149 Apostolische toekomstverwachting

Bedeling - Dit woord betekent een bestuur, rentmeesterschap of wijze van handelen (Grieks: oikonomia).
SB023 Nieuwtestamentische perioden
SB056 De waarheid der bedelingen
SB129 De volgorde der gebeurtenissen
SB180 Onderzoek naar de waarheid der bedelingen

Bedeling der genade - Gods huidige bestuur van genade begon in Handelingen 28:28 en zal eindigen bij de epiphaneia of het 'krachtig schijnen' van Jezus Christus, wat het begin van het koninkrijk inluidt (Titus 2:13; II Tim. 4:1). Het is de tijd waarin we nu leven en een tijd waarin een zwijgende God bij wijze van goddelijke ingreep slechts blijk geeft van liefde en genegenheid voor hen die het niet verdienen, dat is aan de gehele mensheid.
SB004 De uitleg van Filippensen 1:6
SB011 Het belang van Handelingen 28:28
SB023 Nieuwtestamentische perioden
SB053 Een Psalm voor deze tijd
SB056 De waarheid der bedelingen
SB057 De bedeling der genade
SB058 Efeze 1, een vertaling
SB059 Efeze 2, een vertaling
SB060 Efeze 3, een vertaling
SB061 Efeze 4, een vertaling
SB062 Efeze 5, een vertaling
SB063 Efeze 6, een vertaling
SB064 Gods huidige doel
SB065 Christelijk individualisme
SB129 De volgorde der gebeurtenissen
SB179 Het evangelie van Johannes

Bekering - Dit heel globale woord in het Grieks (metanoeo) betekent 'zich overgeven, toegeven, of zich van een last ontdoen.' Metanoeo betekent letterlijk 'de intentie achteraf hebben' maar het heeft geen relatie met spijt hebben van zonden of berouw tonen.
SB106 En bekering dan?
SB107 Wat betekent metanoeo?
SB108 metanoeo - probleemteksten

Berg - Een berg is in het symbolische taalgebruik van de Schrift, bijvoorbeeld in de Hebreeuwse poëzie en in de profeten, een koninkrijk of een overheid. Zie Koninkrijk.
SB029 Koninkrijk betekent regering

Bijstelling - Dit is een grammaticaal middel waarbij een tweede zelfstandig naamwoord naast een ander zelfstandig naamwoord wordt gezet, om daarmee het eerste uit te leggen en te definiëren.
SB122 Het verklarende principe van kai

Christus/Messias - Deze twee woorden betekenen beide hetzelfde: Gezalfde. De Israëlieten zagen uit naar hun Messias (Hebreeuws: messiach) Die Dezelfde is als de Christus (Grieks: christos) van het Nieuwe Testament. Zie Jezus, Immanuël.

Dag van Christus - Dat is het koninkrijk der Hemelen, of het koninkrijk dat voorafgaat aan de wederkomst, ook wel bekend als de 'Dag van de Aioon.' Paulus heeft in Filippensen 2:16 gezegd hoe trots hij was op deze heidenen waarin hij zich mag verheugen in de Dag van Christus.
SB054 De vier grote dagen
SB111 Voor de dag des Heren
SB142 De dag van de eon

Dag des Heren - Dat wijst op de tijd van de verdrukking tot aan de duizendjarige regering van Christus. Het is de tijd van het einde, als wraak van God wordt uitgestort op alle mensen op deze aarde die hun God niet kennen, zelfs niet na verscheidene honderden jaren van zegeningen in het koninkrijk dat voorafgaat aan de wederkomst. In I Thessalonicenzen 5:2 waarschuwt Paulus hen, zoals ook Petrus doet in II Petrus 3:10, dat de 'dag des Heren komt als een dief in de nacht' en dat zij bereid moeten zijn.
SB039 De grote verdrukking
SB040 De grote test
SB054 De vier grote dagen
SB110 De dag des Heren in Openbaring 1:10
SB111 Voor de dag des Heren
SB151 Zes, zestig, zes
SB161 De antichrist
SB162 Het teken van het beest
SB193 De voltooiing van de aioon

Dood - Het principe van dood (Grieks: thanatos) is de terugkeer tot de voormalige toestand. Het lichaam keert terug tot stof en de geest (levensadem) keert terug tot God Die hem gegeven heeft (Pred. 12:7).
SB079 Wat is de dood?
SB082 Wat betekent sheol?
SB083 Als een mens sterft
SB084 Is sterven gewin?
SB085 Het verlangen van Paulus om heen te gaan
SB104 De stervende misdadiger: de uitleg van Luc. 23:43

Doop - Dit woord betekent vereenzelviging die een samensmelting tot gevolg heeft. Dit woord is een vertaling van het Griekse woord baptizo, dat tot ons gekomen is uit het oude ambacht van het textielverven. Het vereenzelvigt de gelovige met Jezus Christus, in Zijn dood en opstanding.
SB134 Wat de doop betreft
SB135 Wat betekent baptizo?
SB136 Doop betekent vereenzelviging
SB137 De doop van Johannes
SB138 Vereenzelviging met de Heilige Geest
SB139 Vereenzelviging met Jezus Christus
SB143 De doop in Mattheus
SB144 De doop in Marcus en Lucas
SB145 De doop in Johannes en Handelingen
SB146 De doop in de brieven
Brochure: Wat de doop betreft…

Duizendjarig Vrederijk - zie Millennium

Eerstgeborene - Eerstgeborene heeft betrekking op de oude gebruiken aangaande het zoonschap. Het kan het mannelijke kind zijn dat het eerst geboren is, of iemand die de eerste plaats is gegeven en die het eerstgeboorterecht heeft (bijv. Jacob en Ezau, Gen. 27). Het kan ook de beschrijving zijn van een verheven positie, zoals de heerschappij en superioriteit van Jezus Christus. Zie Eniggeboren Zoon, Zoon van God.
SB190 Eerstgeborene van iedere schepping

Eeuwig - Dit is het bijvoeglijk naamwoord van het zelfstandig naamwoord 'eeuw' en het heeft dezelfde oorsprong, namelijk aion (Grieks: aion, Hebreeuws: olam, dat stromen betekent). De term aionisch (bijvoeglijk naamwoord) kan wel eens verwijzen naar iets dat permanent is, maar er zit eerder de gedachte in van dat wat 'stroomt' uit God.
SB126 Het probleem met aion
SB127 Olam en aion
SB128 Wat betekent aion?

Eeuwig leven - Dit wordt gedefinieerd als het leven dat rechtstreeks uit God stroomt.

Engel/boodschapper - De engelen bestaan uit drie specifieke klassen geschapen wezens met bovenmenselijke en bovennatuurlijke macht. Denk telkens als u het woord engel tegenkomt aan hen als boodschappers. De Bijbel beschrijft hun verschijning als van mensen; zij lijken echter niet onderworpen te zijn aan de dood. Paulus beschrijft engelen in Hebreeën 1:14 als 'dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven.'
SB050 De machten die er zijn

Eniggeboren zoon - Dit bijvoeglijk naamwoord (Grieks: monogenes) betekent letterlijk 'enig in zijn soort, uniek.' In de Schrift betekent het dat Jezus Christus de 'enig gevolmachtigde Zoon/Uitdrukking van God' is, waarmee gezegd wordt dat er geen andere is. Het heeft niets met het menselijk geboorterecht te maken.
SB173 Wat betekent monogenes?

Evangelie - Het woord evangelie (Grieks: euaggelion) betekent 'goede tijding' of 'goed nieuws.' Dat is de juiste boodschap en een 'goede boodschap' die aan een behoefte voldoet.
SB163 Goddelijke voorziening
SB179 Het evangelie van Johannes
SB181 De bekrachtiging van het evangelie

Gebed - Gebed is ons communicatiemiddel met God. We kunnen met God spreken op elke tijd, op elke plaats, door de Heilige Geest die in ons woont.
SB152 Over het gebed

Geest - Het woord geest (Hebreeuws: ruach, Grieks: pneuma) betekent 'adem, of wind' en is het aspect van de mens dat niet gezien kan worden, maar dat God in ieder van ons heeft geplaatst en dat ons leven geeft. Het kan betrekking hebben op het aspect van God dat als geest wordt aangeduid.
SB078 De levensadem
SB176 De complexiteit van de Godheid

Geestelijk - Dit woord is een bijvoeglijk naamwoord (Grieks: pneumatikos) dat door de Geest in het bijzonder is gebruikt om dingen mee aan te duiden die zijn voortgebracht door de Geest van God, die rechtstreeks van God komen, zonder menselijke tussenkomst of medewerking in het proces. Het is tegengesteld aan het Griekse psuchikos dat 'de natuurlijke mens' betekent, namelijk voortgebracht door natuurlijke processen, waarvan de letterlijke betekenis 'ziel-lijk' is.
SB088 Wat betekent 'geestelijk'?
SB089 'Geestelijk' - een woordstudie

Geheimenis/geheim - Het woord dat met geheimenis is vertaald in de Schrift, betekent een geheim. Het betekent 'dat wat verborgen is' (en nu is bekendgemaakt) en niet dat wat mysterieus en onkenbaar is.
SB057 De bedeling der genade
SB090 De waarheden die God geheim noemt

Geloof/Vertrouwen - In het hedendaagse Nederlands kunnen we geloven in of vertrouwen op een persoon; we kunnen een feit geloven, maar we kunnen niet zeggen dat we daarop vertrouwen. De woorden geloof en vertrouwen zijn in de oorspronkelijke taal gelijk aan elkaar (Grieks pisteuo). Geloof is God op Zijn woord nemen en daarnaar handelen.
SB100 De heerlijkheid van het geloven
SB105 Wat is geloof?
SB109 Geloof geïllustreerd
SB112 De centurio van Kapernaüm
SB179 Het evangelie van Johannes

Gemeente - Hoe zeer we er ook aan gewend zijn, dit woord, gemeente, komt niet voor in de Schrift. Het is een slechte vertaling van het Griekse woord ekklesia, dat in Young's Analytical Concordance wordt gedefinieerd als 'dat wat uitgeroepen is.' Het is afgeleid van het Griekse werkwoord kaleo (roepen), wat in de eenvoudigste vorm 'uitgeroepen' of 'uitaangesteld' voor een speciale bediening betekent.
SB087 Wat betekent kaleo?
SB097 Wat betekent ekklesia?
SB115 Ekklesia-mensen
SB120 De waarheid over ekklesia
SB131 Waarheden uit Mattheüs 10:1-10
SB141 Meer over ekklesia
SB158 Mensen die zich afwenden van de kerk, zouden zich moeten keren tot Jezus Christus
SB198 U heeft een ceremonie nodig

Genade - Dat is volkomen onverdiende liefde en genegenheid (Ef. 3:2).
SB060 Efeze 3, een vertaling
SB065 Christelijk individualisme

Geroepen/uitverkoren - Geroepen worden betekent een naam krijgen, of een bevel geven of klinken. Maar in veel Schriftplaatsen betekent roepen (Grieks: KALEO) aanstellen, benoemen, plaatsen, noemen, of aanwijzen. Al deze termen zijn synoniem; zij stemmen overeen in de zin dat zij de roeping van een persoon als Gods keuze voor een ambt of bediening aangeven.
SB087 Wat betekent kaleo?
SB123 Geef Hem de naam Jezus

God/Heer - God heeft vele namen in de Schrift. Veel van Zijn namen zijn verbonden met Yahweh in het Oude Testament of samenstellingen met El en Yah. In het Nieuwe Testament is Hij bekend als God (Grieks: theos) en Heer (Grieks: kurios), maar feitelijk hebben zij alle betrekking op Jezus Christus die de onzichtbare, onhoorbare God de Vader voor ons stervelingen tot uitdrukking brengt. (Ps. 145:10-12; Jes. 40:5 - Yahweh van het Oude Testament is Jezus Christus van het Nieuwe). Zie Yahweh en Jezus.
SB003 De Vader en de Zoon
SB010 Van Kana naar Golgotha
SB051 De Bijbelse voorstelling van God
SB187 De rechten van God
SB188 Wat betekent ginomai
SB196 De dagen van God op aarde

God/Heer, Immanuël, Yahweh.
SB018 Jezus alleen
SB021 God onze Redder
SB123 Geef Hem de naam Jezus
SB159 De godheid van Jezus Christus
SB163 Goddelijke voorziening
SB171 Het zaad van Abraham in deze tijd
SB172 Hoe kan een mens God zijn?
SB176 De samenstelling van de Godheid

Godsdienst - Dit woord heeft duizend betekenissen en een even groot aantal verschillende sacramenten en rituelen die daarmee samenhangen. Het woord godsdienst (Grieks: threskia) verwijst in werkelijkheid naar de uiterlijke dienst aan een godheid en dus naar aanbidding van afgoden en heeft te maken met bijgeloof en magie. Onze ervaring is dat alle godsdiensten van de mens proberen God te besturen. Het feit is echter dat God slechts één godsdienst heeft gegeven, namelijk aan de Hebreeën.
SB022 Laten ook wij gaan
SB042 De geërfde leugen
SB043 Wie heeft Jezus gekruisigd?
SB045 De theologische samenzwering
SB046 'De joden' in het Johannesevangelie
SB068 Christelijke bedriegers
SB092 De 'zeven maal duizend jaar'-theorie
SB098 Wat betekent ta panta?
SB140 Religieloos christendom
SB141 Meer over ekklesia
SB198 U heeft een ceremonie nodig

Grieks alfabet - Het Griekse alfabet komt van pas bij het werken met Griekse interlineaire Bijbels (aangezien het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven).
SB117 Het Griekse alfabet

Handelingenbedeling - De handelingenperiode was een unieke periode van ongeveer 33 volgend op de dood en opstanding van Christus en het was feitelijk de halm- en aarfase van het koninkrijk Gods (Marc. 4:26?30). Deze periode werd gemarkeerd door vele wonderbaarlijke kenmerken, zoals de zichtbare gaven van de Geest, met inbegrip van het vermogen om zieken te genezen, doden op te weken, melaatsen te reinigen en te spreken in talen.
SB006 Tongentaal in de Bijbel
SB007 De Handelingenbedeling
SB009 Waarheden over Handelingen
SB019 De charismatische bedeling
SB044 Israël in de Handelingenperiode
SB052 Tongen zijn talen
SB067 Een voorproefje van het koninkrijk
SB177 Romeinen recht snijden
SB178 Romeinen recht interpreteren
SB191 Analyse van Handelingen 3:19

Heerlijkheid - Het Griekse zelfstandig naamwoord Doxa heeft vele betekenissen en is afgeleid van een werkwoord met de betekenis: 'een persoon of ding erkennen of waarderen voor wat hij of het is.' Dit woord heeft betrekking op een toestand of omstandigheid en niet op lofspraak. Bijgevolg kan DOXA verschijning, of reputatie betekenen.
SB071 De heerlijke toekomst van de aarde
SB100 De heerlijkheid van het geloven

Heidenen - De uitdrukking heidenen (Grieks: ethnos, Hebreeuws: goi) staat altijd voor de volken, terwijl Israël, of de joden, het toekomst-volk, het volk van God zijn.
SB153 Cornelius, de centurion
SB157 De volken: nu samenlichamen

Heilige - De term heilige (Grieks: hagios) betekent iemand die apart is gezet of afgezonderd voor een speciale dienst aan God. Het heeft niets te maken met bijzondere vroomheid of godsdienstigheid Net zoals de Heilige Geest is afgezonderd voor de dienst (Grieks: pneuma hagion) voor God, zo ook de mensen die gelovigen zijn in Jezus Christus.
SB058 Efeze 1, een vertaling

Hel - Dit is de manier waarop de Statenvertaling het heeft vertaald en een bestudering van de oorspronkelijke woorden (Hebreeuws: sheol, Grieks: hades) toont aan dat het gaat om de plaats van de doden (Oud-Nederlands, afgeleid van 'helen' dat verbergen betekent). Een ander woord voor hel is (Grieks: gehenna) een brandende vuilstortplaats (in de dagen van koning Josia buiten Jeruzalem) en dit wordt gebruikt als beeld voor de tweede dood.
SB082 Wat betekent sheol?
SB184 Wat betekent gehenna?
SB185 Meer over gehenna
SB186 Wat betekent verderf?

Hemel - De term hemel (Grieks: ouranos) heeft betrekking op alles dat boven en over iets is, of het om nu om de aarde, de mensen, overheden of zelfs over God gaat. Het is vaak een titel voor God en in het meervoud kan het ook de betekenis hebben van wezens in een verheven plaats, 'de verhevenen.'
SB034 Het woord 'hemel'
SB058 Efeze 1, een vertaling

Hoofd - In het verleden was het hoofd van een kolom getallen de som, evenzo is het hoofd de samenvatting van het menselijk lichaam. Deze uitdrukking kan ook de betekenis hebben van de voorkant van een rij, of de leider van een groep, maar in de Schrift wordt het woord hoofd meestal overdrachtelijk gebruikt en betekent het een stromende bron uit God.
SB118 Hoofd: een woordstudie

Hoop/Verwachting - Deze woorden zijn de uitleg van een enkel woord (Grieks: elpis, Hebreeuws: tiqvah) waarin de gedachte zit van vertrouwen hebben, verzekerd zijn en met vertrouwen iets tegemoet zien. In de Statenvertaling heeft hoop, evenals verwachting zijn basis in feiten, terwijl tegenwoordig hoop slechts een wens is.
SB071 De heerlijke toekomst van de aarde
SB073 De aarde beërven
SB074 De bestemming van de gelovige
SB075 De aarde - onze toekomstige woonplaats

Immanuël - Dit is een andere naam voor Jezus Christus en betekent letterlijk 'God met ons' (Matt. 1:23). Het wordt ook als Emmanuël geschreven.
SB010 Van Kana naar Golgotha
SB196 De dagen van God op aarde

Jezus - De menselijke naam van onze Verlosser Jezus Christus. Het is de Griekse vorm van het Hebreeuwse jehoshua/joshua dat 'verlosser' of 'bevrijder' betekent. Jezus is de voornaamste persoonlijkheid die in de Bijbel wordt geopenbaard. Hij is de Schepper, Elohim, de God van Israël, Yahweh, het Woord, of de Uitdrukking van God, de Zoon van God, de Koning van het koninkrijk Gods en voor ons is Hij in deze tijd de enige Middelaar en de verzoening voor onze zonden. Zie Christus.

Komst - Als we eraan denken dat de Here Jezus Christus wederkomt naar deze aarde, denken we aan Zijn komst om Zijn plaats als koning in te nemen. Het normale woord (Grieks: erchomai) betekent alleen maar komen, maar van het speciale woord 'persoonlijke komst' (Grieks: parousia) wordt gezegd dat het 'zich bevinden aan de zijde van' of 'een aanwezigheid' betekent (Young's Analytical Concordance pagina 188). Dit woord parousia is werkelijk een persoonlijke aanwezigheid, een verschijnen in een officiële hoedanigheid om wie Hij is en wat Hij kan doen.
SB020 De profetische legpuzzel
SB024 Wat betekent parousia?
SB025 De parousia van de Here Jezus
SB066 Wanneer Hij komt
SB133 De 'parousia' in Mattheus 24
SB192 Verwarrende parousia-teksten

Koninkrijk - Het woord koninkrijk (Hebreeuws: malkuth, Grieks: basilea) betekent 'heerschappij.' De uitdrukking 'het koninkrijk van God' of 'het koninkrijk der hemelen' heeft betrekking op de volgende stap in het plan van God; een toekomstige indrukwekkende periode van zegening die de hele aarde zal overspoelen.
SB026 Het Goddelijk voornemen
SB027 Het koninkrijk van God
SB028 Het koninkrijk: waarom twee namen?
SB029 Koninkrijk betekent regering
SB030 Waarheid over het koninkrijk
SB031 Het koninkrijk: heden of toekomst
SB032 Koninkrijksblunders
SB035 Het koninkrijk in praktijk
SB038 Een verwaarloosde profetie
SB041 Gods volgende stap
SB045 De theologische samenzwering
SB047 Vragen en tegenwerpingen
SB048 De belangrijkste gelijkenis (Marc.4:26-29)
SB049 Een psalm over goddelijke heerschappij
SB055 De benamingen voor het koninkrijk
SB075 De aarde - onze toekomstige woonplaats
SB091 De bediening van Elia
SB101 God moet ingrijpen
SB113 De weerhoudingen in het koninkrijk
SB114 Opstand tegen het koninkrijk
SB121 Het 'niet zijnde' maar 'als zijnde' principe
SB142 De dag van de eon
SB150 Het koninkrijk in de mens
SB154 De geprofeteerde terugkeer van Israël
SB155 De verbazingwekkende profetie van Ezechiël
SB156 De glorieuze toekomst van koning David
SB194 Het koninkrijk komt

Laatste dagen - De uitdrukking de laatste dagen wordt gebruikt om de 'dagen van het resultaat, of de afsluitende dagen' mee te beschrijven (Hebreeuws: charith yom, Grieks: eschatos hemeron). Dat verwijst vaak naar de afsluiting van de dagen van deze huidige boze aioon. De term 'eindtijd' (Hebreeuws: kehetz) is evenwel voorbehouden voor die laatste periode van de wraak van God.
SB014 Wat zijn 'de laatste dagen'?
SB015 Wat de wereld nu nodig heeft
SB016 Het karakter van 'de laatste dagen'
SB053 Een Psalm voor deze tijd
SB124 Op zulken tijd
SB193 De voltooiing van de aioon

Leven - Het leven (Hebreeuws: chaiyim, nephesh, Grieks: bios, oe, psuche) in ons is het gevolg van God die de levensadem heeft geademd in het lichaam dat Hij heeft geschapen. Tegenwoordig komt het voort uit het natuurlijk proces van bevruchting, zwangerschap en geboorte. De Schrift gebruikt vaak leven en ziel onderling verwisselbaar. Het 'eeuwig leven' is niet slechts een eindeloos leven, maar veeleer het leven dat regelrecht uit God voortkomt.
SB077 Wat is de ziel?
SB078 De levensadem

Lichaam - Het woord lichaam (Grieks: soma) heeft betrekking op een georganiseerde substantie. De sleutel tot de betekenis wordt gevonden in Kolossenzen 2:17, waar lichaam als tegenstelling tot het woord schaduw wordt gebruikt.
SB119 Lichaam: een woordstudie
SB147 Leden van Zijn lichaam

Licht - Dit woord (Grieks: phos, Hebreeuws: or) heeft een zeer letterlijke betekenis van iets dat ons gezichtsvermogen stimuleert. In de Schrift vertegenwoordigt licht 'verlichting' en daarmee is het verbonden aan inzicht, symbolisering en voorstelling van God.
SB125 Het goddelijk principe van uitwisseling
SB164 God vrezen en gerechtigheid werken

Liefde - De Schrift zegt: 'God is liefde' (I Joh. 4:8). De definitie die Sellers gebruikt voor liefde is: 'Liefde is het principe of de houding die het hoogste goed zoekt voor degene die geliefd wordt.' Het woord liefde in de Schrift is de vertaling van twee verschillende woorden in het Grieks: AGAPE, wat liefde die aangeboden wordt zonder voorbehoud of voorwaarde betekent, en PHILEO, wat een sterke vriendschap of broederlijke liefde betekent.
SB069 De liefde voor de waarheid

Messias/Christus - Zie Christus, Jezus

Middelaar - Soms beschouwd als een tussenpersoon of bemiddelaar (Grieks: mesites); Mozes was een middelaar in Israël en gedurende de Handelingenperiode waren er veel middelaars. De waarheid voor vandaag is echter dat er 'één middelaar tussen God en mensen is, de mens Christus Jezus' (I Tim. 2:5).
SB017 De ene middelaar

Middelaar, Yahweh en God/Heer.
SB012 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
SB096 Gods presentatie van Christus

Millennium - Deze niet-schriftuurlijke term verwijst naar een periode van de duizendjarige regering van Christus op aarde na Zijn persoonlijke komst aan het einde van de grote verdrukking, zoals genoemd wordt in Openbaring 20:8.
SB025 De parousia van de Here Jezus
Brochure: De Duizendjarige Regering van Christus (Nederlandse vertaling 2001).

Natiën/Heidenen - Zie Heidenen.

Onsterfelijkheid - Het woord onsterfelijkheid (Grieks: athanasia) duidt erop dat de dood niet in ons werkt, zoals het woord 'sterfelijk' (Grieks: thanatos) erop duidt dat we onderworpen zijn aan de dood. Zie Onvergankelijkheid .
SB132 Onsterfelijkheid

Onvergankelijkheid - Dit betekent dat we, omdat de dood niet meer in ons werkt, onvergankelijk zijn (Grieks: aphthartos) dat is, onverderfelijk.

Oordeel - Het woord oordeel (Hebreeuws: mishpat, Grieks: crisis) heeft te maken met God Die Zijn rechtvaardige orde in de wereld vestigt. Voor goede mensen is dat een zegening, maar voor de slechte een straf.
SB033 Het woord 'oordeel'
SB036 Het koninkrijksoordeel
SB197 Gods oordelen

Opname - Dat is geen schriftuurlijke uitdrukking omdat de verlossing van de christenen door de opstanding komt. De wraak is feitelijk voorbij als Hij wederkomt. Zie Millennium.

Opstanding - Dit woord (Grieks: anastasis) betekent letterlijk 'het opstaan,' en daarom is het een weergave van de positieve daad van God om de mens weer tot leven te wekken.
SB080 De opstanding
Brochure De opstandingen (Nederlandse vertaling 2003).

Predestinatie - Dit woord, van het Griekse proorizo, betekent dat wat tevoren is bepaald (pro betekent tevoren en horizo, dat bestemmen, aanwijzen betekent).
SB130 Weet God het?
SB160 De predestinatie

Religie - Zie Godsdienst.

Sabbat - De eerste definitie van sabbat is de zevende, of laatste, dag van de week, zaterdag. Het wordt echter ook gebruikt voor speciale hoogtijdagen die in het land Israël dagenlang kunnen duren. De sabbat was ingesteld voor Israël en voor geen enkel ander volk (Ezech. 20:20). Zie de brochure The Sabbath and the Sunday Question.

Sterfelijk - Dat is de toestand van de mens in deze tijd. Het feit dat de mens kán sterven, betekent dat hij sterfelijk is. Door de opstanding wordt de mens weer leven gegeven. Zie Dood en Onsterfelijkheid.
SB163 Goddelijke voorziening
SB174 De Redder der wereld
SB182 De toekomstige straf
SB195 Universalisme onderzocht

Straf - De toekomstige straf heeft te maken met verderf, of verloren gaan (Joh. 3:16). Zie Verderf.
SB182 De toekomstige straf

Tabernakel/tent - Een tabernakel is een tent en een woonplaats (Grieks: skene). Het is Gods doel om te wonen (te tabernakelen) bij de mensen en om van Zijn tabernakel het middelpunt te maken van alle activiteit.
SB026 Het goddelijk voornemen
Brochure: Absent From The Body, waarin tabernakel en tent zorgvuldig vergeleken wordt met huis (Grieks: oikia).

Uit-geroepen - Zie Gemeente.

Uitverkoren/uitverkiezing - Dit woord (Grieks: eklektos/eklegomai) betekent 'uit-aangesteld' voor een bepaalde bediening. God kan elk mens kiezen of uitverkiezen, maar de mens moet zich onderwerpen aan Zijn roeping en Hem volgen. Zie Roeping/Gekozen, Gemeente.
SB065 Christelijk individualisme
SB103 Gods uitverkiezing

Universalisme - Zie Alverzoening.

Verbond - Een verbond is een overeenkomst en het is tot op heden een juridische term. Het is een overeenstemming tussen twee mensen, maar als het gaat om God bevestigde Hij om Zijns Naams wil nog steeds Zijn verbond in de gevallen dat Israël het verbrak (Ezech. 36:22). Er zijn vele verbonden in de Schrift, waarvan de eerste is gesloten met Abraham in Genesis 12:1?3, waarin Hij heeft beloofd om alle geslachten des aardbodems door Abrahams zaad te zegenen, tot aan Gods belofte om David op te wekken om koning te zijn in het koninkrijk waarin Yahweh Israël opwekt en bijeenbrengt (Ezech. 37).
SB165 Gods wet voor Israël
SB166 De tien geboden
SB167 De voorwaarden van het verbond
SB168 Verkeerde opvattingen over de wet
SB169 Het verbroken verbond
SB170 Wij bevestigen de wet
SB171 Het zaad van Abraham in deze tijd

Verderf - Het verderf is uiteindelijke toestand van de slechte mens (Fil. 3:18,19) 'vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf' dat betekent hetzelfde als 'verloren gaan.' Johannes 3:16 zegt: 'alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.' Zie Dood en Verloren.
SB079 Wat is de dood?
SB083 Als een mens sterft
SB184 Wat betekent ehenna?
SB185 Meer over gehenna
SB186 Wat betekent verderf?

Verdrukking - Dit woord (Grieks: thlipsis) heeft betrekking op het einde van het koninkrijk waarin sommige mensen in opstand komen tegen God (soms wordt dit de tijd van Jacobs benauwdheid genoemd). Het wordt een tijd van toetsing en daarom van druk voor de mensheid, een tijd waarin God Zijn wraak uitstort op allen die tegen Hem in opstand komen (Matt. 24:21).
SB039 De grote verdrukking
SB040 De grote test
SB114 Opstand tegen het koninkrijk
SB151 Zes, zestig, zes
SB161 De antichrist
SB162 Het teken van het beest
SB182 De toekomstige straf
SB183 Wat betekent 'pijniging'?

Verloren - Dat is hetzelfde als 'verderf.' Zie Verderf.
SB182 De toekomstige straf
SB186 Wat betekent verderf?

Verlosser/verlossing - Verlossing betekent voornamelijk 'zekerheid, welbehagen, bevrijding en redding' (Hebreeuws: yeshuah, yesha, en Grieks: soteria, soterion). Het woord soterion heeft een volgend aspect, namelijk 'reddende gezondheid' die de Redder Jezus Christus geeft.
SB001 U heeft een verlosser nodig
SB008 Wat betekent soterion?
SB021 God onze Redder
SB065 Christelijk individualisme
SB072 De redding der wereld
SB140 Religieloos christendom
SB163 Goddelijke voorziening
SB174 De Redder der wereld

Verschijning - Het woord verschijning betekent krachtig schijnen (Grieks: epiphaneia, van het Griekse woord phaino dat schijnen betekent, met het accentuerende voorvoegsel epi).
SB037 Wat betekent epiphaneia?
SB101 God moet ingrijpen
SB194 Het koninkrijk komt

Verwachting/Hoop - Zie Hoop.

Waarheid - Het woord waarheid (Grieks: aletheia) wordt gedefinieerd als wat in overeenstemming is met de feiten die op de zaak betrekking hebben. In het evangelie van Johannes wordt ons gezegd dat God Geest is en dat we Hem moeten aanbidden in geest en in waarheid (Joh. 4:24). Om dit te kunnen doen, hebben we de verantwoordelijkheid om de feiten te kennen.
SB069 Liefde voor de Waarheid
SB086 De tekenen der tijden
SB125 Het goddelijk principe van uitwisseling

Wederom geboren - Wederom geboren (Grieks: genao anothen) verwijst naar goddelijke voortbrenging en betekent letterlijk: 'van boven voortgebracht worden.'
SB093 Over 'wederom geboren'
SB094 Voortgebracht van boven
SB095 Lessen van Nicodemus
SB103 Gods uitverkiezing


Wereld/aarde - De grondbetekenis van dit woord (Grieks: kosmos) is 'systeem, orde of ordening.' Het woord aarde (Grieks: ge) is in de meeste aspecten synoniem. Zonder de dampkring die de aarde omvat, zou het leven in deze wereld niet mogelijk zijn; het zou in feite niet onze wereld zijn. Deze wereld is ontstaan toen God in het begin de hemelen en de aarde heeft geschapen. Zie Koninkrijk, Eeuwig.
SB067 Een voorproefje van het Koninkrijk
SB070 Gods aarde
SB071 De heerlijke toekomst van de aarde
SB072 De redding der wereld
SB073 De aarde beërven
SB074 De bestemming van de gelovige
SB075 De aarde - onze toekomstige woonplaats
SB175 Meer over de wereld

Wet - Het woord wet (Hebreeuws: torah en Grieks: nomos) betekent 'een voorschrift, onderwijzing, bepaling, of gewoonte.' Dit woord is een weergave van een woord van God en geeft Zijn gedachten weer in verband met Zijn rechtvaardige orde.
SB165 Gods wet voor Israël
SB166 De tien geboden
SB167 De voorwaarden van het verbond
SB168 Verkeerde opvattingen over de wet
SB169 Het verbroken verbond
SB170 Wij bevestigen de wet

Woord - Als we een woord spreken, uiten we onszelf. Het kan letterlijk zijn, in de zin van een groep letters die we gebruiken voor onze communicatie en kan vele betekenissen kunnen hebben in de Nederlandse woordenboeken, bijvoorbeeld een korte opmerking, een uitdrukking, een verklaring, een pleidooi, een gezegde, een dispuut, een duidelijk geluid, etc. In de Schrift wordt vaak een figuurlijke betekenis aan woord gegeven om er de gedachte van een gezegde of uitspraak mee aan te geven (Hebreeuws: emer, imrah; Grieks: logos, rema). Bijvoorbeeld het Griekse woord logos betekent de Uitdrukking van God in Johannes 1:1, waar het verpersoonlijkt wordt en betrekking heeft op de Here Jezus Christus (Joh. 1:14).
SB012 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
SB102 Wie is 'het Woord' in Johannes 1:1-14?

Yahweh - Dat is de Hebreeuwse naam van Jezus Christus in verband met het verbondsvolk Israël (Yahweh of Jehova). Zie God/Heer
SB002 De Here Jezus is Yahweh

Ziel - Het woord ziel (Hebreeuws: nephesh, Grieks: psuche) betekent dat aspect van een wezen dat verband houdt met zijn bezit van zintuigen en gevoelens. De mens heeft niet een ziel, maar is veeleer een ziel, de samenvoeging van het lichaam dat God hem gegeven heeft en de levensadem (Gen. 2:7).
SB076 Wat is de mens?
SB077 Wat is de ziel?
SB081 Uitleg van Mattheüs 10:28

Zonde - Dit woord (Grieks: hamartia, hamartano) betekent simpel 'het doel missen.' Het doel is altijd een einddoel. Voor Adam en Eva was zonde het eten van het fruit van de boom der kennis van goed en kwaad, een opstand tegen het gebod van God.
SB001 U heeft een verlosser nodig
SB016 Het karakter van de laatste dagen
SB114 Opstand tegen het koninkrijk

Zoon van God - Voor de Hebreeën was een zoon (Grieks: huios) een nakomeling óf een dienstknecht die was aangesteld om de bezittingen en personen op legale wijze te besturen tijdens de afwezigheid of na de dood van de vader. Een mannelijk kind (Grieks: technon) was niet werkelijk de zoon. Christus is de Zoon van God, Degene die de onzichtbare, onhoorbare en almachtige God, de Vader, tot uitdrukking brengt tegenover de mensen die Hem op geen andere wijze kunnen kennen (Joh. 5:37). Zie Eerstgeborene, Eniggeboren zoon
SB003 De Vader en de Zoon