Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

001 U heeft een Verlosser nodig
002 De Here Jezus is Yahweh
003 De Vader en de Zoon
004 De uitleg van Filippensen 1:6
005 Wat betekent apostello?
006 Tongentaal in de Bijbel
007 De Handelingenbedeling
008 Wat betekent soterion?
009 Waarheden over Handelingen
010 Van Kana naar Golgotha

011 Het belang van Handelingen 28:28
012 Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan
013 Goddellijke aanstellingen
014 Wat zijn 'de laatste dagen'?
015 Wat de wereld nu nodig heeft
016 Het karakter van 'de laatste dagen'
017 De ene middelaar
018 Jezus alleen
019 De charismatische bedeling
020 De profetische legpuzzel

021 God onze Redder
022 Laten ook wij gaan
023 Nieuwtestamentische perioden
024 Wat betekent PAROUSIA?
025 De PAROUSIA van de Here Jezus
026 Het Goddelijk voornemen
027 Het koninkrijk van God
028 Het koninkrijk: waarom twee namen?
029 Koninkrijk betekent regering
030 Waarheid over het koninkrijk

031 Het koninkrijk: heden of toekomst
032 Koninkrijksblunders
033 Het woord ‘oordeel’
034 Het woord ‘hemel’
035 Het koninkrijk in praktijk
036 Het Koninkrijksoordeel
037 Wat betekent EPIPHANEIA?
038 Een verwaarloosde profetie
039 De grote verdrukking
040 De grote test

041 Gods volgende stap
042 De geërfde leugen
043 Wie heeft Jezus gekruisigd
044 Israël in de Handelingenperiode
045 De theologische samenzwering
046 ‘De joden’ in het Johannesevangelie
047 Vragen en tegenwerpingen
048 De belangrijkste gelijkenis (Marc.4:26-29)
049 Een psalm over goddelijke heerschappij
050 De machten die er zijn

051 De Bijbelse voorstelling van God
052 ‘Tongen’ zijn ‘talen’
053 Een Psalm voor deze tijd
054 De vier grote dagen
055 De benamingen voor het koninkrijk
056 De waarheid der bedelingen
057 De bedeling der genade
058 Efeze 1, een vertaling
059 Efeze 2, een vertaling
060 Efeze 3, een vertaling

061 Efeze 4, een vertaling
062 Efeze 5, een vertaling
063 Efeze 6, een vertaling
064 Gods huidige doel
065 Christelijk individualisme
066 Wanneer Hij komt
067 Een voorproefje van het Koninkrijk
068 Christelijke bedriegers
069 Liefde voor de Waarheid
070 Gods aarde

071 De heerlijke toekomst van de aarde
072 De redding der wereld
073 De aarde beërven
074 De bestemming van de gelovige
075 De aarde - onze toekomstige woonplaats
076 Wat is de mens?
077 Wat is de ziel?
078 De levensadem
079 Wat is de dood?
080 De opstanding

081 Uitleg van Mattheüs 10:28
082 Wat betekent sheol?
083 Als een mens sterft
084 Is sterven gewin?
085 Het verlangen van Paulus om heen te gaan
086 De tekenen der tijden
087 Wat betekent kaleo?
088 Wat betekent 'geestelijk'?
089 'Geestelijk' - een woordstudie
090 De waarheden die God geheim noemt

091 De bediening van Elia
092 De 'zeven maal duizend jaar'-theorie
093 Over 'wederom geboren'
094 Voortgebracht van boven
095 Lessen van Nicodemus
096 Gods presentatie van Christus
097 Wat betekent EKKLESIA?
098 Wat betekent TA PANTA?
099 Positieve Bijbelse theologie
100 De heerlijkheid van het geloven

101 God moet ingrijpen
102 Wie is 'het Woord' in Johannes 1:1-14?
103 Gods uitverkiezing
104 De stervende misdadiger: de uitleg van Luc.23:43
105 Wat is geloof?
106 En bekering dan?
107 Wat betekent metanoeo?
108 Metanoeo -- probleemteksten
109 Geloof geïllustreerd
110 De dag des Heren in Openbaring 1:10

111 Voor de dag des Heren
112 De centurio van Kapernaüm
113 De weerhoudingen in het koninkrijk
114 Opstand tegen het koninkrijk
115 Ekklesia-mensen
116 Ik zal van Mij bouwen
117 Het Griekse alfabet
118 Hoofd: een woordstudie
119 Lichaam: een woordstudie
120 De waarheid over ekklesia

121 Het 'niet zijnde' maar 'als zijnde' principe
122 Het verklarende principe van KAI
123 Gij zult Hem de naam Jezus geven
124 Op zulken tijd
125 Het goddelijk principe van uitwisseling
126 Het probleem met aion
127 Olam en aion
128 Wat betekent aion?
129 De volgorde der gebeurtenissen
130 Weet God het?

131 Waarheden uit Mattheüs 10:1-10
132 Onsterfelijkheid
133 De 'parousia' in Mattheüs 24
134 Wat de doop betreft
135 Wat betekent BAPTIZÔ?
136 Doop betekent vereenzelviging
137 De doop van Johannes
138 Vereenzelviging met de Heilige Geest
139 Vereenzelviging met Jezus Christus
140 Religieloos christendom

141 Meer over ekklesia
142 De dag van de eon
143 De doop in Mattheüs
144 De doop in Marcus en Lucas
145 De doop in Johannes en Handelingen
146 De doop in de brieven
147 Leden van Zijn lichaam
148 Hoe dan zullen zij horen?
149 Apostolische toekomstverwachting
150 Het koninkrijk in de mens

151 Zes, zestig, zes
152 Over het Gebed
153 Cornelius, de centurion
154 De geprofeteerde terugkeer van Israël
155 De verbazingwekkende profetie van Ezechiël
156 De glorieuze toekomst van koning David
157 De volken: nu samenlichamen
158 Mensen die zich afwenden van de kerk, zouden zich moeten keren tot Jezus Christus
159 De godheid van Jezus Christus
160 De predestinatie

161 De antichrist
162 Het teken van het beest
163 Goddelijke voorziening
164 God vrezen en gerechtigheid werken
165 Gods Wet voor Israël
166 De Tien Geboden
167 De voorwaarden van het verbond
168 Verkeerde opvattingen over de wet
169 Het verbroken verbond
170 Wij bevestigen de wet

171 Het zaad van Abraham in deze tijd
172 Hoe kan een mens God zijn?
173 Wat betekent MONOGENĒS?
174 De Redder der wereld
175 Meer over de wereld
176 De complexiteit van de Godheid
177 Romeinen recht snijden
178 Romeinen recht interpreteren
179 Het evangelie van Johannes
180 Onderzoek naar de waarheid der bedelingen

181 De bekrachtiging van het evangelie
182 De toekomstige straf
183 Wat betekent 'pijniging'?
184 Wat betekent GEHENNA?
185 Meer over GEHENNA
186 Wat betekent ‘verderf’?
187 De rechten van God
188 Wat betekent GINOMAI?
189 Universalisme geloochend
190 Eerstgeborene van iedere schepping

191 Analyse van Handelingen 3:19
192 Verwarrende parousia-teksten
193 De voltooiing van de aioon
194 Het koninkrijk komt
195 Universalisme onderzocht
196 De dagen van God op aarde
197 Gods oordelen
198 U heeft een ceremonie nodig
199 De toekomst