De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

48 - 
In de Bijbel worden mensen aangespoord te geloven en er worden krachtige afkeurende woorden gesproken tot hen die niet geloven. De Here Jezus Christus is het onderwerp van geloof in het Nieuwe Testament. Hij is naar de aarde gekomen, opdat allen door Hem geloven zouden (Joh. 1:7). Er is gezegd dat aan allen die Hem aangenomen hebben, het recht is gegeven om kinderen Gods te worden en het aannemen van Hem wordt omschreven als geloven in Zijn naam (Joh. 1:12). En de Bijbel zegt ondubbelzinnig: ‘wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God’ (Joh. 3:18).
Op basis van de Bijbelse boodschap zijn wij in staat te zeggen dat God geweldige voordelen en zegeningen biedt aan degene die gelooft, aan iemand die persoonlijk geloof heeft in de Here Jezus Christus. Aan het kruis van Golgotha heeft Hij eens en voor altijd de oplossing voor de menselijke zonde gegeven. ‘Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften’ (I Cor. 15:3). Aangezien Hij de straf heeft gedragen, genieten allen die nu geloven de absolute vergeving van alle zonden, uit verleden, heden en toekomst. ‘Wij hebben de vergeving’ is hetgeen waar iedere gelovige terecht aanspraak op kan maken. Deze vergeving is in overeenstemming met de rijkdom van Gods genade, dat is die liefde en welwillendheid die Hij betoont aan mensen die het niet verdienen. Gods genade garandeert de bestendigheid van deze vergeving (Ef. 1:7).
Alle gelovigen ontvangen de zegening van de rechtvaardiging. ‘Ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem’ (Hand. 13:39). Het werk van Christus heeft ons gerechtigheid gebracht die op onze rekening wordt bijgeschreven als we geloven. Voor de gelovige geldt het geluk van hen aan wie God gerechtigheid toerekent en geen zonden (Rom. 4:6). Degene Die onze schuld op Zich heeft genomen, heeft ons Zijn rechtvaardigheid geschonken. Dat geldt voor allen die geloven (Rom. 3:22 25).
Degene Die is overgeleverd om onze overtredingen, is opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom. 4:25). In Zijn opstanding vindt de gelovige het voorbeeld en de verwachting van zijn eigen opstanding. Zoals Christus is opgewekt uit de dood, zo zal ook de gelovige worden opgewekt. De dood is een feit dat ieder mens onder ogen moet zien, maar ‘de opstanding der rechtvaardigen’ is het antwoord van God op het feit van de dood. Wat ons nu recht geeft op een plaats in deze opstanding, is het geloof in Jezus Christus. Geloof in Hem geeft ons de garantie dat we eeuwig leven zullen ontvangen (Joh. 3:16).

Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina