De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

44 - 
Het heeft God in Zijn voorzienigheid goed geacht, opdat de liefde voor Zijn waarheid niet verloren zou gaan in de harten van de mensen, een genadig werk te doen in de gedachten van velen die voor Hem staan als gelovigen in de Here Jezus Christus. Dat is een voortbrengend werk. Het is gebaseerd op het verlangen van God dat de waarheid die in Zijn Woord is geopenbaard, het leidend principe zou worden ten aanzien van gedrag en werk. Door dit werk opent God de ogen van mensen zodat zij de waarde en het belang van de waarheid zien.
Er zijn mensen, en de schrijver hiervan beweert er een van te zijn, die de diepe overtuiging en het geloof bezitten dat de Bijbel Gods eigen Woord is. De Heilige Geest en alleen de Geest van God is de auteur en de schenker van een dergelijke overtuiging. Iemand kan de leiding van de Geest in deze zaak van de hand wijzen. Hij kan de gave van geloof die hem aangeboden wordt, verwerpen. Maar als hij zichzelf toestaat gedreven te worden door de Geest, zoals de wind een zeilschip voortstuwt, als hij de gave van geloof in Gods woord aanvaardt die hem aangereikt wordt, zal dat een goddelijke zekerheid tot gevolg hebben die ongevoelig is voor aanvallen van twijfel.
Maar zelfs een dergelijke overtuiging zal zonder vrucht blijven en niets opleveren als er geen persoonlijke betrokkenheid met het Woord bestaat. Alle mensen zouden onherroepelijk tegenover God moeten verklaren: Uw Woord is de waarheid. Deze woorden van de Here Jezus Christus zouden een steeds herhaald uitgangspunt moeten zijn in het leven van allen die belijden God te kennen en te geloven in de Here Jezus.
Het is de plicht van elke christen zich af te vragen: wat is de waarheid? Het is ook zijn plicht om daarop het antwoord te vinden. Mijn antwoord hierop is dat de waarheid datgene is wat in overeenstemming is met de feiten die worden gevonden in de zesenzestig boeken waaruit de Bijbel is samengesteld. Goddelijke waarheid is gebaseerd op goddelijke feiten en niet op menselijke filosofie.
We leven in een tijd waarin, in de opvatting van velen, twijfel bijna tot een geloofsbelijdenis is geworden en waarin men overtuigingen die gebaseerd zijn op Bijbelse uitspraken beschouwt als achterhaalde dwaalleer. De waarheid moet evenwel niet worden onderdrukt omdat de mensen verdorven en blind zijn. De feiten van Gods Woord moeten niet worden beperkt, aan banden gelegd, of zorgvuldig ingekaderd om tegemoet te komen aan de behoeften van de geest van moderne mensen. Onze taak is om het Woord te verkondigen, of de mensen dat nu willen aanvaarden of niet. En dat is wat wij doen.

Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina