Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Welkom op onze thuispagina

De gelovigen in de Here Jezus Christus die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze site, gaan niet zonder meer uit van de juistheid van de gangbare 'christelijke' opvattingen en 'waarheden' die algemeen aanvaard zijn, of erkende dogma's, maar proberen steeds objectief vast te stellen wat God precies door Zijn Woord tot ons gezegd heeft.

Hierbij is het van het grootste belang nauwkeurig te lezen en acht te slaan op alle woorden die in de Bijbel zijn gebruikt. Zie hiervoor ook de brochure 'Het belang van nauwkeurig Schriftonderzoek' (pdf). Dit alles om Christus beter te leren kennen. Dat is wat de Christen het meest nodig heeft.

Het Woord van God is de enige openbaring van Hem die wij in deze tijd erkennen. Er zal nog een tijd aanbreken, waarop God deze wereld regeert en de aarde vol zal zijn van kennis van Yahweh, onze God, zoals de wateren de bodem der zee bedekken (zie Jesaja 11:9). Hierover kunt u uitgebreid lezen in de studies van Otis Q. Sellers (over 'de toekomst'). In die tijd zal Hij Zich nog op vele andere manieren bekendmaken aan de mensheid.

Stichting Lachai-Roï is geen kerkgenootschap of geloofsgemeenschap en is met geen enkele daarvan verbonden. Wij willen zo veel als in ons vermogen ligt individuele gelovigen laten delen in wat wij ontdekt hebben in Gods Woord, zonder gebonden te zijn aan opvattingen en dogma's van welke denominatie dan ook.

Om belangstellenden te laten delen in wat wij hebben ontdekt in de Schrift, wordt een en ander op deze site gepubliceerd. Daarom geven wij vertalingen uit van brochures (voornamelijk van O.Q. Sellers) en tevens boeken en brochures die door ons zijn geschreven (zie de link Bestellen). Bekijkt u ook de vernieuwde website van Seed and Bread.

De 'links' kunnen behulpzaam zijn u de weg te wijzen naar andere sites waarop Bijbelstudiemateriaal voorkomt waarvan wij denken dat het u verder kan helpen en sites waar u de middelen krijgt aangereikt om verder te studeren (o.a. met cursussen Grieks en Hebreeuws en goede Bijbelstudiesoftware en boeken die u bij uw studie van pas kunnen komen).

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de boodschap die God heeft voor de gelovigen in onze tijd verkondigd is door de apostel Paulus, nadat hij de belangrijke uitspraak heeft gedaan:

'Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de volken gezonden is; die zullen dan ook horen!'

(Handelingen 28:28)

Hier blijkt het moment te zijn aangebroken dat het Evangelie niet meer alleen bedoeld was om Israël tot bekering te brengen, maar dat deze Goede Tijding voortaan direct en onvoorwaardelijk voor alle volken bestemd was. Bij het bestuderen van de Bijbel maken wij onderscheid tussen wat voor Israël bestemd was en tot dit volk gericht en wat voor de volken in het algemeen is bedoeld. Voor dit laatste moeten we in de eerste plaats raadplegen wat de Apostel der volken, Paulus, ons in zijn geschriften heeft nagelaten.

Onder de link Handelingen 28:28 onder 'Online brochures' vindt u een uitgebreide beschouwing over dit onderwerp door Otis Sellers.

Een onderwerp, waarvan wij denken dat dit ten onrechte zwaar is onderbelicht, dan wel genegeerd, in de christelijke wereld, maar dat van groot belang is voor alle gelovigen in de Here Jezus, is de komst van het koninkrijk der Hemelen. Hieronder verstaan wij een gezegende periode van Gods heerschappij over de aarde, die zal aanbreken met de komst van de profeet Elia. Hij zal komen om alles te herstellen, zoals de Here Jezus heeft gezegd (Matt. 17:12, vergelijk Mal. 4:5,6). Het koninkrijk der Hemelen moet worden onderscheiden van het Duizendjarig Vrederijk, dat veel later zal komen. Een en ander is schematisch weergegeven in het 'schema der bedelingen'.

God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil. Dat de volken U loven, o God; dat de volken altegader U loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, OMDAT GIJ DE VOLKEN IN RECHTMATIGHEID RICHT, EN DE NATIËN OP DE AARDE LEIDT.

(Psalm 67:2-5)

Als u opmerkingen of vragen heeft naar aanleiding van het materiaal dat u hier aantreft, kunt u mailen naar ja.hensen(hier een apestaartje)lachairoi.org